• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 43 (The 43rd Session of the Bureau of Women Parliamentarians)

วันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา ณ ห้อง Salwa 1  ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 43 (The 43rd Session of the Bureau of Women Parliamentarians) โดยที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสหภาพรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 29 และพิจารณาการเตรียมการจัดประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรีและคณะกรรมการยุวสมาชิกรัฐสภา ในหัวข้อ “การต่อสู้ต่อการกีดกันทางเพศ การคุกคามทางเพศ และการใช้ความรุนแรงในมิติทางเพศ” (Sexism, harassment and gender-based violence against in parliament) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2562