• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

แถลงข่าว วิป สนช.

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 15.10 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ที่ประชุมวิป สนช. ได้กำหนดให้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 2 วัน คือ วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 จะมีการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์หรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จำนวน 3 ฉบับ รายงานผลการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2560 จำนวน 6 ฉบับ และรายงานประจำปี 2562 ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
 สำหรับวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 จะมีการรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นที่กฎหมายกำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาทิ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และวันที่ 30 กันยายน 2559 รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี 2561 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 และรายงานประจำปี 2560 ของกองทุนการออมแห่งชาติ โดยการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 23-24 เมษายน 2562 จะมีการประชุม ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
 ทั้งนี้ โฆษกวิป สนช. ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังวันที่ 24 เมษายน 2562 ก่อนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 หากมีวาระที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะต้องพิจารณาเพิ่มเติม จะใช้อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เกียกกาย) เป็นสถานที่การประชุม