• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพะเยา  จังหวัดพะเยา คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และคณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ และนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับ
    ด้านนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวถึง สถานการณ์ของกว๊านพะเยาในช่วงที่ผ่านมาว่าประสบปัญหาหลายด้าน อาทิ การตื้นเขินของกว๊านพะเยา คุณภาพน้ำเสื่อมโทรม ถูกบุกรุกพื้นที่ มีการแพร่กระจายของวัชพืชผักตบชวา รวมไปถึงปัญหาด้านการท่องเที่ยวบริเวณกว๊านพะเยาและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างบูรณาการความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนมาโดยตลอด
     อย่างไรก็ตามเมื่อปี 2560 จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณจำนวนกว่า 300 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการตามแนวนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างความเข้มแข็งและยังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยได้มีการจัดซื้อเรือขุดอเนกประสงค์รวมถึงก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบพับได้ ซึ่งเป็นการยกระดับน้ำและควบคุมน้ำได้ตามความต้องการ ส่งผลให้ปัจจุบันกว๊านพะเยามีปริมาณน้ำกว่า 22 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 65.14 ของความจุในการเก็บกักของกว๊านพะเยา
     ทั้งนี้ ภายหลังจากการรับฟังการบรรยาย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้นำคณะเยี่ยมชมประตูระบายน้ำแบบพับได้ ซึ่งมีความสูงที่ 1 เมตร โดยบานฝายพับได้มีขนาดกว้าง 6.78 เมตร กว้าง 10.03 เมตร พร้อมกับลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณโดยรอบกว๊านพะเยา ปัจจุบันประชาชนในจังหวัดพะเยาได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ ทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรวมไปถึงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของจังหวัดพะเยา