• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมการติดตามการให้สถานะเด็กไร้รากเหง้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย”

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.00–14.30 นาฬิกา ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ คณะกรรมการติดตามการให้สถานะเด็กไร้รากเหง้า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไร้รากเหง้าให้ได้สิทธิในสัญชาติไทยตามกฎหมาย” โดยมี นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ กล่าวเปิดการเสวนา