• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมด้านการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 12.30 นาฬิกา ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจการเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางสาวอรจิต สิงคาลวนิช รองประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมด้านการดำเนินงาน การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ คลังจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ 1 โดยในการประชุมดังกล่าว ได้รับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ที่ส่งผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ