• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” โดยมี รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ รองเลขานุการและโฆษกคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน และพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนา
ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มีภารกิจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา ความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา การบริหาร การส่งเสริม การสนับสนุน และการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม พิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจ คณะกรรมาธิการพบว่า การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจำเป็นต้องทราบความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศโดยรวม อันจะทำให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการตามภารกิจที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการผลิตกำลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตามเป้าประสงค์เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ การสร้างงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น การสัมมนา เรื่อง “การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” จึงจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดำเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ อีกทั้งจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนามาวิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามตรวจสอบการดำเนินการด้านการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งนำข้อมูลได้รับจากการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและรายงานวุฒิสภาต่อไป
ทั้งนี้ มีเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สภาการศึกษา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงบประมาณ และคณะกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา