• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษาการจัดระบบบริการสาธารณสุข ในรูปแบบคลินิกชุมชนอบอุ่น และสรุปผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)