• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๙ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๒๐๔ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)