• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ ๒ู๔/๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ

คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๓ พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปัญหา และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๓๐๓ ชั้น ๒๓ อาคารสุขประพฤติ