• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การประชุม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน ครั้งที่ 3/2564 วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

ระเบียบวาระการประชุม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทาและดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา) ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) ๔๑๓ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองบันทึกการประชุม
                       - รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
                       - รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔
                       - รับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
                       - พิจารณาแนวทางการติดตามความคืบหน้าการดาเนินการของรายงานฯ ดังนี้
                          ๑) รายงานความความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
                          ๒) รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
                          ๓) รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ
                       - กาหนดวันและเวลาการประชุมครั้งต่อไป