• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๙ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำ และดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอทบทวนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขต่อการเตรียมระบบรองรับสถารการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และพิจารณาความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ในวันพุธที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๔๐๙ ชั้น ๒๔ อาคารสุขประพฤติ