• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

ประชุมอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔


ระเบียบวาระการประชุม
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะ

ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

-------------------------------------------
 
ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                          - การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาสามารถเข้าร่วมประชุมที่โปรแกรม Cisco WebEX Meeting number 170 846 2914
 
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองบันทึกการประชุม
                          - รับรองบันทึกการประชุมครั้งที่ ๓๗(๔๗)/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
 
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
                          - พิจารณาสรุปภาพรวมของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือก เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสำหรับคณะกรรมาธิการในการอภิปราย
ต่อที่ประชุมวุฒิสภา
 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอื่น ๆ
                         - นัดประชุมครั้งต่อไป และเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา