• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การประชุม คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว) หมายเลข 407 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
                        1.1  รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 20 มกราคม 2564
                        1.2 ด้วยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ วุฒิสภา ได้นำส่งตารางการออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2564 เพื่อพิจารณามอบหมายผู้แทนคณะกรรมาธิการเข้าร่วมรายการต่าง ๆ ตามที่กำหนด ซึ่งในส่วนของคณะกรรมาธิการการพลังงาน มีกำหนดการออกอากาศในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2564 (รายการเกาะติดวุฒิสภา นัดบันทึกเทปก่อนออกรายการ 1 วัน เวลา 11.00 - 12.00 นาฬิกา) (รายละเอียดตามข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุม)
                        1.3  ตามที่คณะกรรมาธิการได้มีหนังสือถึงสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ขอทราบข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาศึกษา ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในประเด็นปฏิรูปที่ 7 การพัฒนาอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา LNG Hub ของประเทศไทย นั้น ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปฏิรูปที่ 7 ในประเด็นเกี่ยวกับการกำหนดคุณภาพ LNG และการส่งเสริม LNG Hub (รายละเอียด
ตามข้อมูลที่เสนอต่อที่ประชุม)
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองบันทึกการประชุม
                        - รับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
                          3.1 พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำงาน (1) คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ   และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านพลังงาน (พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (2) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ (พลโท อำพน ชูประทุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (3) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน (พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ) (4) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า (พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ)  
                        3.2   ข้อมูล ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องอื่น ๆ
                        - นัดประชุมคณะกรรมาธิการครั้งต่อไป