• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านเชื้อเพลิงธรรมชาติ ครั้งที่ ๒(๕๐)/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meeting วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๓๐๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
 
                     
 
ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองบันทึกการประชุม
                          - เลื่อนรับรองบันทึกการประชุม ครั้งที่ ๓๘ (๔๘) วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๔๙) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔
 
                           
ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
                           ๓.๑ พิจารณาศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ตามหน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมาธิการ
                          ๓.๒ พิจารณาแผนงานและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงาน - คณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มดิบเพื่อการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ - คณะทำงานพิจารณาศึกษาหลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ร่วมลงทุน
  
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ
                         - นัดประชุมครั้งต่อไปและเรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา