• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ข่าวสาร

 

การประชุม คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตามและเสนอแนะด้านพลังงานไฟฟ้า ในคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว) หมายเลข ๔๑๒ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)  
                  ๑.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงและจัดทำนโยบายอัตราค่าไฟฟ้า” ได้จัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วและจะมีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ในวันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อเสนอวุฒิสภา พิจารณาต่อไป
                  ๑.๒ ตามที่คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาปัญหาไฟฟ้าบนพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากปัญหาการจ่ายกระแสไฟฟ้าไม่มีความเสถียรทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าตกและไฟฟ้าดับอยู่เป็นประจำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชน และสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว นั้น บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาไฟฟ้าบนพื้นที่เกาะสีชัง ให้คณะกรรมาธิการได้รับทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร)
                  ๑.๓ ตามที่คณะอนุกรรมาธิการได้มีกำหนดการเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น เนื่องจากการกลับมาแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงขอเลื่อนการเดินทางในวันดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อรอให้สถานการณ์ดังกล่าวดีขึ้น   
                   
ระเบียบวาระที่ ๒   รับรองบันทึกการประชุม
                   - พิจารณารับรองบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๓ วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓   
ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา                       ๓.๑ พิจารณาแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
                   ๓.๒ พิจารณา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ระเบียบวาระที่ ๔   เรื่องอื่น ๆ
                    -  นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งต่อไป