• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลียให้การรับรองสมาชิกวุฒิสภาประจำรัฐวิกทอเรีย

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ (ส.ว.) ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย พร้อมด้วยนายประเสริฐ  จันทรรวงทอง (ส.ส.) รองประธาน ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์  จำปาเทศ (ส.ว.) กรรมการและเลขานุการ พลตำรวจโท ตรีทศ  รณฤทธิวิชัย (ส.ว.) ที่ปรึกษา และนางศิรินา  ปวโรฬารวิทยา (ส.ว.) ที่ปรึกษา ให้การรับรอง Hon. Mr. David  Van (นายเดวิด  แวน) สมาชิกวุฒิสภาประจำรัฐวิกทอเรีย และประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาออสเตรเลีย-ไทย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย  เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย ชุดใหม่  พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นในด้านต่างๆ โดยทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่างๆ ระหว่างกันในทุกระดับและทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคง การต่อต้านการก่อการร้าย ยาเสพติด และการปราบปรามการค้ามนุษย์ และในด้านเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นต้น