• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๐ - ๔๐/๒๕๖๐

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

๓. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๔. ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑