• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภาจำนวน ๑ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔