• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๒ - ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภาจำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. ครั้งที่ ๓ สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔