• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๑๐-๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภาจำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕. ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

๖. ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

๗. ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔