• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๕-๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภาจำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๓. ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๔. ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕. ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔