• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้ง ๓-๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔