• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑-๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔