• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐-๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๓. ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓