• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔-๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๖ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓

๒. ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓

๓. ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๔. ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๕. ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๖. ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓