• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑-๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๓. ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓