• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ - ๙/๒๕๖๒

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่  ๘ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒