• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ - ๗/๒๕๖๒

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๒. ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒