• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

สำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ - ๕/๒๕๖๒

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้

 

๑. ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒

๔. ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๕. ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒๑ อาคารสุขประพฤติ

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒