• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 

สำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๐ - ๔๓/๒๕๖๐

สำนักรายงานการประชุมและชวเลขได้จัดวางสำเนารายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

๑. ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒. ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

 

๓. ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ ห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ทั้งนี้ ได้จัดวางสำเนารายงานการประชุม ในวันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑