• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก บุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือก

บุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือก

เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จำนวน ๒ ด้าน คือ ด้านกิจการกระจายเสียง และด้านกิจการโทรทัศน์

ดาวน์โหลดเอกสาร