• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น "กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" (เพิ่มเติม)  ตามมาตรา  ๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  จำนวน  ๑  คน  ตั้งแต่วันที่  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  เลขที่ ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร