• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหา

ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามมาตรา  ๘  (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๖๐  (แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน  ๑  ตำแหน่ง) 
ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มีนาคม  ๒๕๖๔  ถึงวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๔  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารรัฐสภา  เลขที่  ๑๑๑๑  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

ดาวน์โหลดเอกสาร