• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่  :  ตู้  ปณ.  ๔๕  ปณฝ.  รัฐสภา  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕  หรือที่
ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด สำนักกำกับและตรวจสอบ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐
ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐  ภายในวันพุธที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
ส่งข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดเอกสาร