• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕  หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน 
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐  หรือที่  https://www.senate.go.th  ภายในวันอังคารที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓
 

ส่งข้อมูลได้ที่นี่

ดาวน์โหลดเอกสาร