• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร