• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ กสทช.)

ประกาศการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กรรมการ  กสทช.)

        ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ขอเชิญชวนบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา
เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น  “กรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ”  (กรรมการ กสทช.)  ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ.  2553 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จำนวน  7  ด้าน โดยสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  14 - 28  ตุลาคม  2563 ในเวลาราชการ 
โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่  499 อาคารสุขประพฤติ  บริเวณห้องโถง  ชั้น  1  ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กทม.


โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 
พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  www.senate.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0  2831  9338-9  (ในวันและเวลาราชการ)

 

ดาวน์โหลดเอกสาร