• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน

  ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินตามมาตรา  ๘ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๖๐ (แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน  ๒  ตำแหน่ง)  จำนวน  ๒  คน 
ตั้งแต่วันที่  ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๑ สิงหาคม  ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง 
ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น ๑  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร