• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรับสมัครหรือการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีมติให้เปิดรับสมัครหรือ
การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตามมาตรา  ๘  (๑)  (๓)  และ (๕)  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐  ด้านละ  ๑  คน  รวมจำนวน  ๓  คน  ตั้งแต่วันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๖๓  ถึงวันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๖๓  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครหรือผู้เสนอชื่อมายื่นแบบใบสมัครหรือเสนอชื่อด้วยตนเอง  ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร