• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา ในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๒ ตำแหน่ง

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่:  ตู้  ปณ.  ๔๕ ปณฝ.  รัฐสภากรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕ หรือที่ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ

ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา

ในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา

 

สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่  ๔๙๙  อาคารสุขประพฤติ  ชั้น  ๒๐

ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ  กรุงเทพฯ  ๑๐๘๐๐ หรือที่  http://www.senate.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

ส่งข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดเอกสาร