• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา เป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้เข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ปณ. ๔๕ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕

หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักกำกับและตรวจสอบ 

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

หรือที่ https://www.senate.go.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ธันวาคม ๒๕๖๒


ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริง

ดาวน์โหลดเอกสาร