• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

               ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  รวมจำนวน  ๒  คน  ตั้งแต่วันที่  ๖ - ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  (ในวันและเวลาราชการ)  โดยให้ผู้สมัครมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑  อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร