• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสาร