• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอเชิญส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

หากท่านมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ ตู้  ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๕ หรือที่ ประธานกรรมการสรรหาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

สำนักกำกับและตรวจสอบสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ 

หรือที่  http://www.senate.go.th  ภายในวันจันทร์ที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

 

ส่งข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดเอกสาร