• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

หากผู้ใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๔๙๙ อาคารสุขประพฤติ ชั้น ๒๐ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐ หรือที่ http://www.senate.go.th  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

ส่งข้อมูลเชิงลึก

ดาวน์โหลดเอกสาร