• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ขอเชิญส่งข้อมูลประวัติเชิงลึกของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ที่ : ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่ ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ
ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือที่ https://www.senate.go.th ภายในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๕ คน

ดาวน์โหลดเอกสาร