• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์)

ประกาศรายชื่อบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์)


หากผู้ใดมีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทนพลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์) กรุณาส่งข้อมูลได้ที่ ตู้ ปณ. ๔๕ ปณฝ. รัฐสภากรุงเทพฯ ๑๐๓๐๕ หรือที่ประธานกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หรือที่ https://www.senate.go.th ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

ดาวน์โหลดเอกสาร