• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทน พลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ซึ่งจะพ้นจาก

ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทน  พลเอก บุณยวัจน์  เครือหงส์  กรรมการ  ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากมีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์  และนายณรงค์  รัฐอมฤต  กรรมการ  ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี) จำนวน  2  คน  ตั้งแต่วันจันทร์ที่  21 พฤศจิกายน  2565  ถึงวันจันทร์ที่  5  ธันวาคม  2565  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง  ชั้น 1 อาคารรัฐสภา(ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ 1111 ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร