• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณีพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี)

 ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (แทนกรณีพลตำรวจเอก สถาพร  หลาวทอง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี) 
ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (แทนกรณีพลตำรวจเอก สถาพร  หลาวทอง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งเก้าปี) จำนวน  ๑  คน 
โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา ๙  มาตรา ๑๐ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันจันทร์ที่  ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บริเวณห้องโถง ชั้น  ๑ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร