• ความตัดกันของสี default black white yellow black
  • ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง เป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

 ด้วยคณะกรรมการสรรหากรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ได้มีมติให้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  ตามมาตรา  ๑๒  เป็นผู้มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินการคลังเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี  และมาตรา  ๑๓  รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๑๔  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.  ๒๕๖๑ จำนวน  ๑  คน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่  ๑๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ในเวลาราชการ  โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  จุดรับสมัคร  สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริเวณห้องโถง  ชั้น  ๑ อาคารรัฐสภา  ฝั่งวุฒิสภา เลขที่ ๑๑๑๑ ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร